28/10/2016

The city built by Krishna Deva Raya:

(a) Hampi
(b) Nagalpur
(c) Bhagalpur
(d) Kanchi
LDC

Nagalpur